Michi-no-Eki Yamba Furusato-kan > Information > We accept Electoric money.

We accept Electoric money.

  • 2015-04-02 (木) 19:32
  • Information

Y shop now accpets electoric money
We accept nanako, Rakuten Edy, WAON and other traffic electoric money.
* Only accepeted at Y shop

  • Link Collection

    ecotour_bunner
    michi-no-eki_banner
    kanto-banner
  • Return to page top